3.2.5.1.5 Gaven van genezing

Wat zijn de gaven van genezing?

Door gebed onder leiding van de Heilige Geest worden mensen die ziek zijn van lichaam en/of ziel op een bovennatuurlijke manier genezen, geheel of gedeeltelijk. Aangezien 1 Kor 12:9 spreekt over “gaven van genezing”, d.w.z. een veelheid aan gaven van genezing, moet worden aangenomen dat er mensen zijn door wie God alleen bepaalde ziekten geneest, en dat voor andere ziekten gebed met autoriteit van God door andere christenen nodig is.

De moderne geneeskunde kan tegenwoordig veel meer dan vroeger. Waarom hebben we deze gaven vandaag de dag nog nodig?

We zijn erg dankbaar voor de vele dingen die tegenwoordig mogelijk zijn met medicijnen. Toch zijn deze gaven vandaag de dag nog steeds dringend nodig.

1. Zelfs vandaag de dag kunnen niet alle ziekten genezen worden met de moderne geneeskunde. Een zeer ervaren en succesvolle hoofdarts van een psychiatrische kliniek moest tegen een patiënt die hij behandelde zeggen: ” Mensen kunnen je niet meer helpen”.

2. Er duiken steeds meer bacteriën en virussen op die niet meer bestreden kunnen worden met de antibiotica die vandaag beschikbaar zijn.

3. Een aantal therapieën gaat gepaard met zo’n verminderde levenskwaliteit en relatief lage vooruitzichten op een succesvolle genezing dat je je afvraagt of het echt de moeite waard is.

4. Door een aantal medische ingrepen zijn patiënten voor de rest van hun leven afhankelijk van de levering van bepaalde medicijnen. Als op een dag, om welke reden dan ook, de levering van deze medicatie niet meer gegarandeerd is, kan dit zeer snel leiden tot ziekte of overlijden.

5. De armen in de wereld kunnen zich geen moderne medische zorg veroorloven omdat ze voor een dagloon werken en zo weinig verdienen als ze gezond zijn dat het net genoeg is om eten, huisvesting en kleding te betalen. Ze hebben geen spaargeld en geen ziektekostenverzekering. Als ze ziek zijn, verdienen ze niets. Dit probleem wordt momenteel verergerd door het feit dat de energiekosten sterk stijgen als gevolg van het beleid om het klimaat te redden en daardoor voor veel mensen niet meer betaalbaar zijn. Veel banen zijn verloren gegaan door de extreme stijging van de energiekosten en de drastische maatregelen om de epidemie te bestrijden. Het is te verwachten dat een voortzetting van het huidige beleid ook zal leiden tot een drastische verarming van grote delen van de bevolking in de geïndustrialiseerde landen en tot een drastische vermindering van de algemene medische zorg.

We hebben dus dringend bovennatuurlijke genezing nodig, en de opvatting dat bovennatuurlijke genezing van zieken door God alleen plaatsvond omdat het de goddelijkheid van Jezus en de autorisatie van het Nieuwe Testament als het Woord van God authenticeert en daarom na de 2e eeuw na Christus niet meer nodig is, lijkt volkomen absurd. En het gevaar bestaat dat mensen die door de christelijke kerk gebed voor genezing ontzegd wordt, naar een medicijnman, sjamaan of andere occulte genezer gaan en daar daadwerkelijk hulp ontvangen, maar ook verstrikt raken in occulte banden die uiteindelijk kunnen leiden tot het verlies van hun eeuwige leven.

Wat is de basis voor de gaven van genezing?

De basis voor de gaven van genezing is het offer van Jezus aan het kruis. Matteüs citeert Jesaja 53 als hij verslag doet van genezingen door Jezus: “Toen het avond werd, brachten zij velen tot Hem (Jezus) die door demonen bezeten waren, en Hij dreef de geesten met een woord uit en genas allen die ziek waren, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken was: Hijzelf nam onze zwakheden op Zich en droeg onze ziekten” (Mt. 8, 15 – 17). Uit deze verzen wordt heel duidelijk dat Jezus niet alleen onze zonden en onze verdorven menselijke natuur op zich nam, maar ook alle ziekten van lichaam en ziel. We moeten daarom aannemen dat God normaal gesproken mensen wil genezen, omdat Hij er alles voor betaald heeft. Een christelijke kerk die de gaven van genezing niet wil gebruiken, blokkeert veel van het goede dat God wil geven.

Worden alle mensen genezen voor wie gebeden wordt?

Ten eerste moeten we altijd in gedachten houden dat het God is die geneest. Jezus zei over zichzelf: “De Zoon kan niets uit zichzelf doen, tenzij Hij het de Vader ziet doen, want wat de Vader doet, doet ook de Zoon”. (Johannes 5:19) Iedereen die met toestemming van God voor zieken wil bidden, moet dit alleen doen onder leiding van de Heilige Geest en moet zich er altijd van bewust zijn dat hij volledig afhankelijk is van God.

God is almachtig en geen ziekte is te moeilijk voor Hem. Voor de God die hemel en aarde uit het niets schiep door Zijn krachtige woord, is het een kleinigheid om in een oogwenk uit het niets een gezond been of een gezonde arm te laten groeien. Nick Vujicic werd zonder armen en benen geboren en werd ondanks zijn handicap een stralend christen door wie God veel mensen kan bemoedigen en motiveren.

Mensen met de erfelijke ziekte trisomie C wijken af van de norm en werden lang beschouwd als verstandelijk gehandicapt en met een korte levensverwachting. Tegenwoordig worden de meeste van deze mensen in de baarmoeder gedood. Er zijn nu mensen met trisomie C die een universitaire graad hebben behaald en mensen die hun eigen bedrijf runnen. Mensen met trisomie C zijn bijzonder liefdevol en waren daarom het zonnetje in de huizen waar gehandicapten werden opgevangen. Reiner kent persoonlijk een man met trisomie C die meer dan 60 jaar oud is geworden en zijn hele leven bij zijn ouders heeft gewoond. Zijn moeder, weduwe, zei over hem: “Hij is de vreugde van mijn oude dag”.

We kennen een jonge man bij wie in de baarmoeder spina bifida (open ruggengraat) en hydrocefalie (waterhoofd) werd geconstateerd. De ouders werden onder grote druk gezet om dit kind in de baarmoeder te laten doden en moesten heel hard vechten om de moeder het kind te laten voldragen. De jongeman is verlamd en moet elke 3 uur, de klok rond, gekatheteriseerd worden. Daarom besloot zijn vader niet zijn eigen medische praktijk te openen, maar in dienst te treden van de staat als medisch officier om een baan te hebben met regelmatige werktijden en zonder overuren. We bezochten dit gezin en troffen een uitstekend en voorbeeldig gezinsleven aan. De zoon is nu volwassen en werkt in een kantoor. Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en is een grote vreugde voor iedereen die hem ontmoet.

Sommige mensen worden door God gevraagd of ze bereid zijn om voor Hem door ziekte en/of handicap te gaan. Christine werd bijvoorbeeld door God gevraagd of ze bereid was om rolstoelgebonden te zijn en dat accepteerde ze. Ze was vroeger een zeer hardwerkende vrouw die bijvoorbeeld 120 verschillende diners binnen 2 uur moest bereiden, serveren en afdekken. Ze moest ook alle apparatuur en machines die hiervoor werden gebruikt schoonmaken en opruimen. Ze hield ervan om veel praktisch werk te doen. God liet haar in haar rolstoel zitten zodat ze nu de tijd heeft om donaties in te zamelen voor christenen in de 3e wereld en om in gesprek te zijn met donoren en hulpontvangers, wat niet altijd gemakkelijk is. Christine’s weg staat ons huwelijk niet in de weg, maar heeft ons juist dichter bij elkaar gebracht.

Mensen die ziek zijn omdat ze door de duivel geknecht zijn, kunnen verwachten dat ze genezen worden als er namens God voor hen gebeden wordt. Mensen die door God op een pad van ziekte zijn geleid worden meestal niet genezen door gebed voor genezing.